ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

1. Opdracht

1.1. AFFINIUS.LEGAL is een groepering van advocaten in de zin van de Codex Deontologie, met als leden de BV Frank Roose (KBO nummer 0474.832.123) en de BV Ilse Verhaert (KBO nummer 0786.776.106). AFFINIUS.LEGAL wordt hierna hetzij het “Kantoor”, hetzij “AFFINIUS.LEGAL” genoemd.

1.2. Het Kantoor zal bij elke opdracht (de “Opdracht”) voor een cliënt (de “Cliënt”) aan die Cliënt een specifieke instructiebrief bezorgen (de “Engagement Letter”), waarin onder meer de Opdracht wordt omschreven en de gehanteerde tarieven worden opgegeven. Op de Opdracht zijn enkel de bepalingen uit de Engagement Letter en huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de Cliënt.

1.3. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van AFFINIUS.LEGAL wordt onweerlegbaar geacht de vestiging van het Kantoor gelegen te Lambroekstraat 5a, B-1831 Diegem te zijn.

2. Erelonen en uitgaven

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de prestaties van het Kantoor gefactureerd op basis van de tijd die de betrokken advocaat of medewerker presteert in het dossier. De gehanteerde uurtarieven in dat verband worden opgenomen in de Engagement Letter, en zijn vastgesteld onder meer in functie van de anciënniteit van de betrokken advocaat of medewerker, diens graad van specialisatie, en het belang en/of de urgentie van het dossier.

2.2. Het Kantoor behoudt zich het recht voor de uurtarieven jaarlijks te herzien en desgevallend aan te passen.

2.3. Specifieke dossier gerelateerde kosten en out-of-pocket expenses (zoals onder meer kosten voor koerierdiensten, vertalingen, rolrechten, reis-en verblijfkosten, enz…) worden aan de Cliënt doorgerekend aan kostprijs.

2.4. Voorzover vereist door de toepasselijke BTW-wetgeving terzake, worden de facturen van het Kantoor verhoogd met BTW.

2.5. De prestaties van het Kantoor worden gefactureerd in, en zijn betaalbaar in, EURO. Facturatie gebeurt in principe maandelijks, onverminderd de mogelijkheid voor het Kantoor om voorschotten te factureren, en om, ingeval het dit in functie van het bedrag of van andere parameters wenselijk acht, op andere tijdstippen te factureren.

2.6. De Cliënt is ertoe gehouden de facturen van het Kantoor onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht een factuur van het Kantoor te hebben aanvaard bij gebreke aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 15 kalenderdagen na datum van de factuur.

3. Afspraken inzake betaling

3.1. Facturen van het Kantoor zijn betaalbaar binnen de 21 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de datum vermeld op de provisienota. Voor zover van toepassing, komen alle bankkosten ten laste van de Cliënt.

3.2. Bij gebreke aan tijdige betaling conform het hierboven bepaalde, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan deze voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald gebleven bedrag.

3.3. Bij betalingsachterstal heeft het Kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere opdracht voor de Cliënt betreft. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, worden van rechtswege alle andere, zelfs niet vervallen facturen aan die Cliënt gericht, onmiddellijk opeisbaar.

4. Derdengelden

4.1. Het Kantoor stort de bedragen die zij op haar derdenrekening voor rekening van de Cliënt ontvangt, door aan de Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande en vervallen facturen, voorzover het de Cliënt hiervan in kennis stelt.

4.2. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet zou gaan, nalatig zou zijn of andere foutieve handelingen zou stellen met nadelige effecten voor de Cliënt tot gevolg.

5 Aansprakelijkheid

5.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht door de advocaten verbonden aan AFFINIUS.LEGAL kan de Cliënt uitsluitend de advocaat verbonden aan AFFINIUS.LEGAL aansprakelijk stellen, aan wie de tekortkoming kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid van het Kantoor en van haar vennoten, medewerkers en administratief personeel is beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar van het Kantoor wordt uitgekeerd voor dat schadegeval.

Mocht voor een aansprakelijkheid geen dekking worden verleend onder de hierboven vermelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van €25.000 per schadegeval, met dien verstande dat indien een Opdracht die ten behoeve van meerdere Cliënten tegelijk wordt uitgevoerd tot een schadegeval zou leiden, de totale aansprakelijkheid van het Kantoor onder die Opdracht maximaal €25.000 bedraagt, ongeacht het aantal schadelijdende Cliënten.

5.2. Het Kantoor is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

5.3. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die de Cliënt lijdt als gevolg van de kennisname door derden, ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen van de IT-leverancier van het Kantoor, van vertrouwelijke informatie of documenten die betrekking hebben op of aan het Kantoor bezorgd werden door de Cliënt.

5.4. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

5.5. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden conform het bepaalde in artikel 3.3. hierboven of uit de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

5.6. Elke vordering ten overstaan van het Kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien de vordering niet in rechte is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

6. Wijziging

6.1. Het Kantoor behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval brengt het Kantoor de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Dit kan rechtsgeldig gebeuren door publicatie van de nieuwe tekst op de website www.affinius.legal.

6.2. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien kalenderdagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

7 Informatieverplichting

7.1. Het Kantoor verwijst de Cliënt naar de website www.affinius.legal waar hij het “Informatiedocument” kan raadplegen dat alle informatie bevat die het Kantoor, in zijn hoedanigheid van verrichter van diensten, krachtens de Belgische wetgeving aan de Cliënt moet meedelen. Dit Informatiedocument kan ook steeds kosteloos worden opgevraagd bij het Kantoor.

8. Klachten

8.1. Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden door een advocaat van Affinius.Legal, zal de Cliënt hieromtrent eerst in contact treden met de betrokken advocaat.

Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat-vennoot van Affinius.Legal aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.

9. Algemeen

9.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

10. Toepasselijk recht – Bevoegde instanties

10.1. De relatie tussen het Kantoor en de Cliënt wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht.

10.2. Alle eventuele geschillen in verband met de uitvoering van de Opdracht zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (met inbegrip van procedures die het Kantoor opstart tot invordering van haar facturen lastens de Cliënt). De procedures zullen enkel in de Nederlandse taal worden gevoerd. Wat voorafgaat doet geen afbreuk aan het recht voor het Kantoor om procedures in te leiden lastens de Cliënt voor een andere rechtbank, zoals (maar niet beperkt tot) de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement of het land waar de Cliënt zijn maatschappelijke zetel heeft of professionele activiteiten voert.